Badania środowiskowe, surowców i wyrobów przemysłu chemicznego

Badania wody i ścieków

 • Analiza chemiczna (związki organiczne w wodzie, metale)
 • Analiza fizykochemiczna (pH, twardość)

Usługi badań surowców i produktów przemysłu chemicznego

 • Identyfikacja czystych substancji oraz składników prostych mieszanin
 • identyfikacja zanieczyszczeń w surowcach i produktach
 • Określanie czystości związków chemicznych
 • Kontrola przebiegu reakcji chemicznych
 • Oznaczanie zawartości FAME w biopaliwach
 • Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych
 • Badanie katalizatorów stałych (procesów adsorpcji)
 • Badania cienkich filmów i roztworów białek

Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna

 • Badanie mechanizmów reakcji i ich kinetyki
 • Analiza materiałów elektrodowych
 • Analiza inhibitorów korozji
 • Analiza powłok konwersyjnych
 • Analiza właściwości nowych oraz modyfikowanych materiałów
 • Ogniwa paliwowe
 • Analiza powłok ochronnych
 • Sprzęt

Badania materiałów budowlanych

 • Analiza jakościowa lub ilościowa substancji stałych i/lub roztworów metodą
 • Oznaczenie zanieczyszczeń organicznych w wodzie (WWA, olej mineralny, benzyna, węglowodory chlorowane, ftalany, PCB, rozpuszczalniki)
 • Analiza gęstości materiałów stałych (w tym gęstości nasypowej)

Analizy prowadzone są na sprzęcie firmy Bio-Logic i Shimadzu

Bio-Logic SP-150

Spektrometr FTIR

Chromatograf Nexis 2030