top of page
Szukaj

Analiza gleby i plan nawożenie w aplikacji Internaw

Zaktualizowano: 10 mar 2023

Zarówno analiza gleby jak i opracowanie planu nawożenia w aplikacji Internaw, która jest zalecana w Ekoschematach możliwe są w naszym laboratorium.


Ceny nawozów to tylko jeden z czynników wpływających na decyzję o przeprowadzeniu analizy gleby. Bez analiz gleb nie da się przeprowadzić planowania nawożenia. Rolnik udaje się do krajowej stacji chemiczno - rolniczej, centrum doradztwa rolniczego lub specjalistycznych laboratoriów w celu zbadania gleby i w celu optymalizacji nawożenia. Plan nawożenia upraw to dokument określający rodzaj, ilość i terminy stosowania nawozów na danym obszarze uprawnym. Celem planu nawożenia jest zapewnienie roślinom optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju poprzez dostarczenie im odpowiednich składników odżywczych i określenie możliwości nawożenia azotem. Plan nawożenia powinien uwzględniać potrzeby roślin oraz właściwości gleby, na której rosną.

W planie nawożenia należy uwzględnić rodzaj i ilość nawozów organicznych i mineralnych, które należy zastosować, a także terminy ich stosowania. Plan ten powinien być opracowany przez specjalistów, którzy posiadają wiedzę na temat wymagań poszczególnych roślin oraz zasobność gleby.

Plan nawożenia powinien być stosowany regularnie, a jego skuteczność powinna być monitorowana przez specjalistów. W ten sposób można uniknąć niedoborów lub nadmiarów składników odżywczych, które mogą negatywnie wpłynąć na wzrost i rozwój roślin.


Niemniej istotne od sporządzenia planu nawożenie i określeniu jaka jest maksymalna dawka azotu jest przestrzeganie planu nawożenia np. poprzez stosowanie ewidencji stosowania nawozów. Gospodarstwo rolne ma wiele wariantów aby właściwie prowadzić uprawę roślin i dostarczyć niezbędnych składników pokarmowych:

 • nawożenie nawozami sztucznymi

 • stosowanie płynnych nawozów naturalnych

 • stosowanie płynnych nawozów syntetycznych

 • stosowanie preparatów wspomagających uprawę roślin

 • nawożenie upraw nawozami naturalnymi

 • stosowanie nawożenia mikroelementamiAnaliza gleb jako podstawowe narzędzie wspierające uprawę roślin


Fizykochemiczna analiza gleb polega na wyznaczeniu zasobności składników nawozowych w ziemi. Analiza chemiczna gleby to proces laboratoryjny, który służy do określenia składu chemicznego gleby. Jest to ważne narzędzie dla rolników, naukowców i innych osób zainteresowanych uprawą roślin lub badaniem gleby.

Podczas analizy chemicznej gleby, próbka gleby jest pobierana z pola lub ogrodu i przyniesiona do laboratorium. Następnie próbka jest poddana szeregowi testów, które określają skład chemiczny gleby, w tym:

 1. pH gleby - określa kwasowość lub zasadowość gleby,

 2. zawartość składników mineralnych - takich jak azot, fosfor, potas, magnez, wapń, siarka i inne, które są niezbędne dla wzrostu roślin,

 3. zawartość materii organicznej - określa ilość pozostałości organicznych w glebie,

 4. zawartość metali ciężkich - takich jak ołów, rtęć, kadm, arsen i inne, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt, a także dla roślin,

 5. zawartość soli - określa ilość soli rozpuszczonych w wodzie w glebie,

 6. struktura gleby - określa sposób, w jaki ziarna gleby są ułożone.

Analiza chemiczna gleby jest ważnym narzędziem dla rolników i naukowców, ponieważ pomaga określić, jakie składniki odżywcze są dostępne dla roślin, jakie zmiany należy wprowadzić w glebie, aby uzyskać lepsze plony i jakie zagrożenia dla zdrowia mogą istnieć w glebie.

Celem wprowadzonych przez Ekoschematy w ramach dopłat nowych wymagań jest między innymi:

 • ograniczenie azotem upraw rolniczych (maksymalne dawki nawozów azotowych)

 • upowszechnienie analiz gleb

 • ograniczenie zanieczyszczenia wód poprzez realizację programu azotanowego

 • doradztwo w zakresie nawożenia i popularyzacja stosowania planu nawożenia

 • większe stosowanie nawozów naturalnych

 • zachęta do opracowania planu nawożenia

 • realizacja celów wspomagających uprawę roślin

 • wsparcie w zakresie stosowania programu rozwoju obszarów wiejskich


Zalecenia nawozowe


Analiza gleby jest pierwszym etapem do sporządzenia planu nawozowego. Podstawowa analiza obejmuje analizę pH, fosforu, potasu i magnezu czyli nawozów mineralnych. Dodatkowo można oznaczyć zawartość azotu. Plan nawożenia to nic innego jak bilans składników dopasowany do programu rozwoju danej rośliny.


Przestrzeganie planu nawożenia i ewidencję nawożenia azotem można uzyskać dzięki stosowaniu aplikacji Internaw. Umożliwia ona

 • opracowanie planu nawożenia roślin azotem

 • wyliczenie jaka jest dawka nawozu niezbędna dla danej rośliny uprawnej

 • dopasowanie planu nawożenia azotem w przypadku gdy w gospodarstwie powszechne jest stosowanie nawozów naturalnych

 • przestrzeganie planu nawożenia

 • doradztwo w zakresie planu nawożenia i przestrzeganie planu nawożenia.


Analiza gleb i różne warianty opracowania planu nawożenia, wg. źródeł rolniczych, daje efekty takie jak racjonalne nawożenie azotem, wsparcie w zakresie nawożenia mikroelementami i stosowania nawozów azotowych. Ustalona dawka nawozu (zarówno mineralnych jak i naturalnych) pomaga właściwie wykorzystać potencjał uprawny pól.


Zarówno analiza gleby jak i opracowanie planu nawożenia w aplikacji Internaw, która jest zalecana w Ekoschematach możliwe są w naszym laboratorium.

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page